مقاله خاستگاه ایجابی دیالکتیک منفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در علوم سیاسی از صفحه ۸۵ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: خاستگاه ایجابی دیالکتیک منفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دیالکتیک منفی
مقاله فرا نقد
مقاله همسانی
مقاله امر ناهمسان
مقاله تجربه
مقاله سوژه
مقاله ابژه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توحیدفام محمد
جناب آقای / سرکار خانم: کریمخانی احسان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مناسبات میان سوژه و ابژه مناسباتی بر آمده از خلاء و یا نتیجه خنثی ای از اندیشه هایی خنثی نیست. از این رو نقد جامعه ی معاصر در همان حال که نقدی است معرفت شناسیک، رسالتی معرفت شناختی نیز هست. هدف مقاله پیش رو در این راستا، نشانه روی به آن گره گاه هایی است که مدافع و پشتیبان نوع خاصی از مناسبات میان سوژه و ابژه است. با این توضیح که باور به سوژه ای که بتواند تمامیت امر واقع را فراچنگ آورد، همزاد ترس از هر گونه امر بیرونی شرایط هژمونی ایدئولوژیک را مهیا و پایدار می سازد. از این رو دیالکتیک منفی علاوه بر نشان دادن این گره گاه ها، در پرهیز از نسبیت باوری شرایط آرمانی تجربه را در وجه ایجابی به پیش می کشد.