سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی حوادث رانندگی و جاده ای

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

جهان افروز مزیدی مرادی – کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز
محمد طاهری – کارشناس بیماریهای غیرواگیر مرکز بهداشت شهرستان نی ریز
سیدعباس حسینی – فرماندار شهرستان نی ریز
اشکان کاظمی – کارشناس سیاسی و اجتماعی شهرستان نی ریز

چکیده:

در شهرستان نی ریز حوادث ترافیکی ۶۱/۶درصد از مرگ به علت حوادث وموتورسوران با اختصاص ۴۴/۴درصدازمرگ ومیر به علت حوادث ترافیکی را به خوداختصاص داده است. حوادث موتورسواران اولین وعمده ترین دلیل بروز حوادث درنی ریز میباشد. بررسی حاضراز نوع توصیفی چند متغیره میباشدکه درآن ازتجزیه وتحلیلثبت حوادث بیمارستانی، ثبت ماهیانه اطلاعات مربوط به بروزمرگ ومیر، نتایج اجرای طرح ایمنی موتورسواران ومداخلات کارگروه جامعه ایمن آن شهرستان استفاده شده است ۷۲/۱درصدحوادث ترافیکی به موتورسوران اختصاص دارد. عمده حوادث موتورسواران درکوچه وخیابان ( ۸۰ درصد) وگروه سنی ۲۴-۱۵سال ( ۶۴ درصد) رخ داده است. مرگ موتورسواران بیشتردربزرگراه وجاده ( ۵۳ درصد) وگروههای سنی کمتراز ۴۰ سال ( ۵۶ درصد) است. درسالهای اخیر اجرای الگوی جامعه ایمنکه بامشارکت نهادهای دولتی، غیردولتی ومردم صورتگرفته است، منجربه کاهش حوادث موتورسوران به میزان ۷۴/۱درصدهزارنفرجمعیت ومرگ ومیرناشی ازآن به میزان ۲/۷درصدهزارنفرجمعیت درسال ۸۹ شده است اما چالشهای بسیاری پیش روی برنامه پیشگیری وکنترل حوادث موتورسواران می باشد. اجرای فعالیتهای همسووهدفمنددرقالب یک برنامه واحدباایجاد باورهای ایمنی، بهسازی معابروتوانمندسازی مردم جامعه درکناراصلاح زیرساختهای لازم، اجرای قوانین وتصمیمهای کلان کشوری برای پیشگیری ازحوادث موتورسواران امری ضروری است