سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای چالشهای جرایم رایانه ای در عصر امروز

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صدیقه جوان – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران
lمصطفی خرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

حریم خصوصی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری ، از جمله مهمترین حقوق فردی در دوران مدرن به شمار می رود که هم از نگاه شرع مقدس اسلام وهم از دید قوانین کشورها واسناد بین المللی ، محترم ومصون از تعرض می باشد . حق انسان بر خلوت و تنهایی و تنهایی و داشتن حریم خصوصی و به دور از نظارت و مداخله های غیر قا نونی و خود سرانه دیگران ، یکی از حقوق اولیه و بنیادین او به شمارمی رود به طوری که برای برخورد اری از چنینحقی نیاز به هیچ دلیل و توجیهینیست . بدون تردید تجاوز به حریم خصوصی یک فرد به شرا فت ، حیثیت و استقلال فردیانسان لطمه وارد می کند بنا بر این باید از افراد در برابر نقض حریم خصوصی آن ها حمایت کرد . متأسفانه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، مقررات جامعی در زمینه حمایت از حریم خصوصی ، چه درمحیط واقعی وچه در فضای مجازی وجود ندارد . در حالی که هر نوع اطلاعاتی که جنبه شخصی دارند باید مورد حمایت قانونگذار قرار گیرند . امروز با ظهور فن آوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی ، پیدایش و گسترش رسانه های جدید و نیز توسعه فضای مجازی (فضای سایبر )، امکان نقض حریم خصوصی اشخاص در این حوزه تسهیل شده و دغدغه ها و نگرانی های جدی ایجاد کرده است .این مقاله با هدف آسیب شناسی حریم خصوصی در فضای مجا زی ، قوانین و مقررات حقوق ایران را در زمینه حمایت ازداده های شخصیمورد مطالعه قرار داده و ایرادات و انتقادات وارد بر قوانین موجود را تبیین نموده است .