مقاله حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در روانشناسی سلامت از صفحه ۱۲ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حمایت اجتماعی
مقاله راهبردهای مقابله ای
مقاله دیابت نوع دو

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده پرستو
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری دهکردی مهناز
جناب آقای / سرکار خانم: خمسه محمدابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پژوهش حاضر به بررسی رابطه حمایت اجتماعی و راهبردهای مقابله ای در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو می پردازد.
روش: در این مطالعه همبستگی، نمونه پژوهش شامل ۴۰۰ بیمار مبتلا به دیابت نوع دو بود که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مقیاس حمایت اجتماعی واکس و همکاران و آزمون راهبردهای مقابله ای لازاروس – فولکمن استفاده شد. داده های پژوهش با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج نشان داد که حمایت اجتماعی با جستجوی حمایت اجتماعی، مسوولیت پذیری، حل مدبرانه مساله و بازبرآورد مثبت رابطه مثبت دارد و با مقابله رویاروی گر و دوری جویی رابطه معنی دار ندارد، با خویشتن داری رابطه مثبت و با گریز – اجتناب رابطه منفی دارد (P<0.01). همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیری نشان داد که حمایت سایرین و خانواده بهترین پیش بین های مقابله مساله مدار هستند.
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش می توان با انجام مشاوره به بیماران دیابتی کمک نمود تا احساس کنند از حمایت اجتماعی برخوردارند و بتوانند با تنیدگی های حاصل از بیماری مقابله نمایند.