سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا سهیلی – استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی کاربردی
نوشین داودی – دانشجوی دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم ریاضی، گروه ریاضی ک

چکیده:

هدف از این، مقاله حل یکنمونه مدل جریان ترافیککلان نگر ۱ به روشحجم متناهی و حرکت شبکه می باشد. این مدل بر اساساثر متقابل هر وسیله نقلیه به وسیله های نقلیه جلوی آن ( قانون نگاه به جلو) بیان می شود و می تواند به صورت یکمعادله قانون بقای یکبعدی، مدل شود. در این مقاله، ابتدا این مدل را به روشمرکزی غیر نوسانی که زیر مجموعه ای از روشهایGodunovمی باشد گسسته سازی می کنیم، پساز محاسبه جواب در یکگام زمانی مشخصبا استفاده از روشتفاضلات متناهی معادله حرکت شبکه را گسسته کرده و نقاط گسسته سازی را در آن گام زمانی به دست می آوریم و سپسجواب معادله فیزیکی را در نقاط جدید شبکه درونیابی می کنیم. نتایج عددی و حل مدل، پدیده های ترافیکی از جمله موجbackwardچگالی، راه بندان، و شوک ترافیکی را به خوبی نشان می دهد. از این مدل می توان در چراغ های راهنمایی هوشمند استفاده کرد