سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

نجمه زینلی – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدعلی فیاض بخش – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عباس عباسی – استاد دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله به بررسی میدان جریان داخل میکروکانال دایروی با استفاده از معادله دارسی با مدل فرشهیمر-برینکمن توسعه یافته پرداخته شده است. با توجه به ابعاد بسیار کوچک میکرو ساختارها،میکروکانال مورد نظر به عنوان محیطی متخلخل پر شده از سیال مدل گردیده است. محیط با تخلخل نمایی فرض و تاثیر آن بر پروفیل سرعت در نزدیکی دیواره غیر قابل نفوذ بررسی شده است. بهاین منظور معادلات بی بعد حاکم بر مسئله به کمک روش تفاضل محدود حل گردیده است. جهت ارزیابی نتایج، مسئله با تخلخل ثابت حل و پاسخهای به دست آمده با نتایج مقالات در این زمینه مقایسهشده است. همچنین به بررسی تاثیر پارامترهای مهم بر میدان جریان داخل محیط متخلخل با تخلخل متغیر از جمله تخلخل e پارامترنیروی اینرسیΓ و ضریب نیمرخ میکروکانال پرداخته شده و نتایج به دست آمده برای پروفیل سرعت با تخلخل ثابت و نمائی ارائه و مقایسه گردیده است