سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان هادیان – کارشناس ارشد محیط زیست، دانشگاه صنعتی اصفهان
مجید سرتاج – استادیار دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

درسالهای اخیر مدیریت کمی و کیفی منابع آب یکی از مسائل بسیار مهم پیش روی بشر بوده است مدلسازی عددی ابخوان شبیه سازی و ضعیت مورد نظر به وسیله آن و پیش بینی وضعیت آینده به کمک حل مدل توسط رایانه یکی از اقتصادی ترین و پرکاربردترین روشهای موجود می باشد دراین میان بررسی ویژگیهایی چون پایداری مناسب دقت زیاد و سرعت بالای تجزیه و تحلیل اطلاعات که از پارامترهای مهم درانتخاب یک مدل عددی برای پیش بینی وضعیت آبخوان می باشند همواره مورد توجه محققان بوده است دراین مقاله معادله دیفرانسیل انتقال پخش که برای حرکت آلاینده درآبهای زیرزمینی مورد استفاده قرارمیگیرد به کمک روش عددی سریهای توانی حل شده و به صورت الگوریتمی درمی آید که با استفاده از آن وضعیت کیفی آبخوان موردب ررسی قرارخواهد گرفت همچنین نتایج حاصل از روش عددی مذکور با نتایج حالت های گوناگون روش تفاضل محدود که یکی از روشهای عددی متداول است مقایسه شده و میزان خطا درهر دو روش عددی با مقایسه آن ها با حل تحلیلی ارایه می شود.