سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده ترامشلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
عبدالناصر جمالی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
رضا عرب عامری – مدیریت آموزش

چکیده:

فرآیند جذب سطحی عملیاتی استکه طی آن یک سیال درتماس با یک جامدمتخلخل قرارمیگیرد و دراثر این تماش ماده جامد جاذب اجزا مشخصی ازسیال را بصورت انتخابی جذب می کند و دراین مقاله حل معادله انتقال جرم دربستر جذب سطحی به دو روش BTCS FTCS صورت گرفته است و سپس نتایج حاصل با نتایج مقاله مکانیزم انتقال جرم دربسترجذب سطحی erythromycin که با روش کرانک نیکلسون حل شده است مقایسه شده اند شواهد حاکی ازاینند کهروش کرانک نیکلسون از روش BTCS FTCS بهتر میب اشد و همچنین طبق انتظار BTCS ازFTCS نتایج نزدیکتری میدهد.