سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش پیل سوختی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدمهدی کیخا – عضوهیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه زابل
سعید حیثیت طلب – دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه مازندران
وحید اربابی – عضو هیات علمی گروه دسی مکانیک دانشگاه زابل

چکیده:

در این مقاله سعی بر این است که یک مدل ۲ بعدی کاملا تحلیلی برای پیل سوختی اتانولی مستقیم ارائه شود. در این مدل معادلات تغییر غلظت اتانول در داخل لایه نفوذ، کاتالیست و لایه الکترولیت حل شده است. عبور عرضی اتانول نیز در این روابط مد نظر قرار گرفته است. در این مدل تغییرات غلظت اتانول در داخل لایه نفوذ و کاتالیست تنها در جهت طول کانال حل شده است. برای اعتبار بخشی به مدل از یک سری آزمایشهای تجربی صورت گرفته استفاده شده و ظرایب مورد نظر برای مدل از مراجع استخراج شده است. در نهایت نمودار پیش بینی شده برای غلظتهای مختلف با نمودار تجربی مقایسه شده و نمودار تغییرات افزایش پتانسیل به دانسیته جریان برای کاتد و آند و تغییرات غلظت اتانول در داخل کانال به دست آمده است.