سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
زهرا رفیعی مجد – کارشناس ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله مساله زمان بندی پروژهبا محدودیت منابع و وجود تاخیرات زمانی حداکثر و حداقل میان فعالیت ها باهدف کمینه کردن جریمه ناشی از دیرکرد فعالیت ها مورد بررسی قرارگرفته است جهت حل مدل از الگوریتم فراابتکاری ژنتیک استفاده شده است دراین الگوریتم از زمان بندی مستقیم رو به جلو بهره برده شده و لیست فعالیت بعنوان ساختار نمایش کروموزومها برگزیده شده است ازطرح تولید زمان بندی سری نیز بعنوان شیوه کدشکنی کروموزومها استفاده شده است درانتها نتایج محاسباتی برای مثالهایی از کتابخانه مسائل زمان بندی پروژه ارایه شده است و مورد بررسی قرارگرفته است.