سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین ذوالفقاری – دانشجوی کارشناس یارشد مهندسی صنایع
جواد نعمتیان – استادیار دانشگاه تبریز
مهدی خدابنده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

مقاله ارایه شده درباره مساله برنامه ریزی کنترل پروژه بادرنظرگرفتن وجود محدودیت منابع RCPSP می باشد که ازجمله مسائلی است که درسه دهه اخیر مورد توجه بسیاری ازمحققان قرارگرفته و کارهای زیادومتعددی دراین زمینه صورت گرفته است دراین مقاله قصد برآن است که این نوع مسائل درشرایط فازی مورد بررسی قرارگیرد بطوریکه مدت زمان انجام فعالیت ها بصورت اعدادفازی میباشند برای حل این مساله ازمدلسازی فازی ریاضی میشود دراین مدلسازی هدف برآن است که مدت زمان اتمام پروژه کمینه شود که با فازی درنظر گرفتن مدت زمان انجام فعالیت ها زمان اتمام پروژه هم بصورت عدد فازی خواهد بود درپایان نیز برای روشن تر شدن کارایی مدل سازی ارایه شده مثالی ذکر شده و درحالت قطعی و حالت فازی بطور جداگانه حل شده است.