سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سولماز قیصری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس
ابوالفضل طرقی حقیقت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

چندپخشی متحرک شکل گیری از چندپخشی است که دارای محدودیت مکانی زمانی می باشد یعنی تمام گره هایی کهدرزمان t درناحیه جغرافیایی Z[t] قرار دارند باید پیغام m را دریافت کننده ناحیه Z[t] درطول زمان تغییر می کند و همین مساله ارسال به موقع پیغام را دشوار می کند دراین مقاله ضمن بررسی روشهای قبلی یک پروتکل جدید و توزیع شده ارایه کردیم این پروتکل کاملاتطبیقی است و درهرلحظه با مشاهده تغییرات محیط راه حل مناسب را انتخاب می کند برای مقایسه روش پیشنهاد شده با سایرروشها از شبیه ساز گلوموسیم استفاده شده است نتایج حاصل از شبیه سازی نشان میدهد که این روش ضمن تامین محدودیت مکانی زمانی درمقایسه با روشهای قبلی ساده تر است و تعداد گره های درگیر و میانگین زمان سکون را کاهش میدهد و درنتیجه کمتر از انها انرژی گرانبهای حسگرها را به هدرمیدهد.