سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد علیپور – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا میبدی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

مساله فروشنده دوره گرد از مسائل NP-COMPLETE بوده و بهمین دلیل الگوریتمهایتقریبی متعددی از جمله الگوریتم های مبتنی بر شبکه های عصبی کولونی مورچه ها و الگوریتمهای ژنتیکی که جوابهای قابل قبولی در زمانی کوتاه تولید می کند برای حل آن گزارش شده است اتوماتای یادگیر یک ابزار جستجوی عمومی می باشد و برای حل تعدادی از مسائل NP-complete بکاربرده شدهاست دراین مقاله با استفاده از اتوماتای یادگیر توزیع شده یک الگوریتم جدید برای حل مساله فروشنده دوره گرد معرفی خواهیم کرد و کارایی الگوریتم ارایه شده را برروی نمونه مسائل استاندارد مساله فروشنده دوره گرد متقارن و همچنیننامتقارن بررسی کرده و سپس با نتایج بدست آمده توسط الگوریتمهای دیگر مقایسه می کنیم.