سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید طسوجی حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
رضا بشیرزاده – عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
ابوالفضل آدرسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان برای زمان بندی کارها در سلولهای تولیدی مجازی ارائه میشود.یک سلول تولیدی مجازی، نوعی سلول تولیدی میباشد که در آن ماهیت فیزیکی برای سلولها قایل نمیشوند، ولی ماشینها در یک ناحیه پیوسته به صورت فیزیکی دردسترس هستند. در این مقاله چندین کار با فرآیندهای تولیدی متفاوت موجود میباشند، بعبارت دیگر فرآیندهای تولیدی از چندین کار که هرکدام شامل چندین فعالیت است، تشکیل شدهاند. انواع مختلفی از ماشینآلات که از هرکدام به تعدادی موجود است در نواحی مختلف بستر کارگاه موجود می باشند. ابتدا مساله بصورت مدل ریاضی فرمولبندی میشود و سپس مدل الگوریتم بهینهسازی کلونی مورچگان ارایه خواهد شد. هدف از مسئله زمان بندی، مینیمم سازی مسافت طی شدهی کل و زمان انجام آخرین فعالیت آخرین کار میباشد. برای نشان دادن کارایی اینمدل، نتایج بدست آمده از الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان با نتایج بدست آمده از الگوریتم ژنتیک مقایسه شدهاند. نتایج یک مجموعه از آزمایشهای عددی که به صورت تصادفی به وجود آمده اند بیانگر این مطلب است که هرچقدر تعداد کارها و فعالیتها کمتر باشند، الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان جوابهای بهتری را نسبت به الگوریتم ژنتیک ارایه میکند