سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ابوذر نخعی مطلق – دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان

چکیده:

در این مقاله روشی برای خل مساله برنامه ریزی قطعه قطعه خطی در شرایط فازی ارائه می شود.تابع قطعه قطعه خطی تفکیک پذیر محدب به یک تابع چند ضابطه ای تبدیل می شود،.سپس با فرض ابهام در سطح برآورده کردن تابع هدف و قیود، تابع عضویت هدف با حدود تغییرات در بازه ای خاص وهمچنین توابع عضویت قیودبا حدود تغییرات دلخواه معرفی می شوندودر نهایت با استفاده از مدل برنامه ریزی فازی زیمرمن به حل مساله می پردازیم.