سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مقداد تورانداز کناری – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
رضا اعتماد –
مهرداد ستایش نظر –

چکیده:

در این مقاله، مسالهی برنامهریزی توسعهی انتقال مدل شده است. تابع هدف مساله شامل دو مولفه میباشد: حداقلسازی هزینهی سرمایهگذاری (احداث و نصب) خطوط انتقال جدید و حداقلسازی هزینهی تلفات تواناکتیو در خطوط انتقال. علاوه بر تابع هدف، با معرفی روابط ریاضی برای قیود مساله، مدل نهایی مسالهی بهینه- سازی برنامهریزی توسعهی انتقال استخراج شده است. برای حل مساله بهینه سازی از الگوریتم جستجوی پیشرواستفاده شده است. در این رهیافت حل، در گام اول و در هر تکرار یک خط جدید به شبکه افزوده شده و شرایط ایجاد شده در تابع هدف و قیود مساله بررسی شده و بهترین پاسخ به عنوانخط بهینهی اول انتخاب میشود. در ادامه، با افزودن خطوط جدید به بهترین پاسخ گام قبل، گامهای جدید تا رسیدن به تکرارهای لازم ادامه مییابد. در ادامهی مقاله مدل پیشنهادی بر روی سیستم نمونهیGarverتست شده و نتایج مورد تحلیل قرار گرفتهاند