سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن علیمحمدی – دانشگاه مازندران
نفیسه سلیمانی امیری –

چکیده:

دراین مقاله به استفاده ازتبدیل فوریه و انتگرال فوریه کهدرعمل بسیارگسترده است می پردازیم هدف اصلی این روش تبدیل آن است که مساله مرزی داده شده را به مساله آسانتری که قابل حل باشد تبدیل می کند درمورد معادلات دیفرانسیل معمولی با ضرائب ثابت مساله تبدیل شده جبری می شود تاثیر تبدیل انتگرال روی یک معادله دیفرانسیل جزئی خارج کردن موقتی یکی از متغیرهای مستقل و بنابراین داشتن مساله ای با یک متغیر کمتر است جواب مساله تبدیل یافته درهرحالت تابعی ازمتغیر تبدیل s, دیگرمتغیرهای مستقل باقیمانده است تبدیل معکوس این جواب جواب مساله اولیه را بدست میدهد تبدیل فوریه ی نمایی میتوانددرمورد همه مشتق هایی که ممکن است درروند حل یک مساله پدیدآیند به کاررود