سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدل سازی غیر خطی و بهینه سازی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سهراب ولی زاده – اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- گروه ریاضیات و کاربردها
عبداله برهانی فر –

چکیده:

در این مقاله حل مسائل بهینه سازی غیرخطی مقید (حتی با شرایط محدودیت غیر محدب) با شرایط کان- تاکر تعمیم یافته مطرح گردیده و با جوابی با استفاده از روش ناحیه اطمینان نقطهی درونی با بکارگیری الگوریتم کنیترو بدست آمده مقایسهشده است. شرایط کان-تاکر مطرح شده در روش لاگرانژ برای یک مدل ریاضی با شرایط محدودیت فعال مورد استفاده قرار گرفته شد تا این مفاهیم را در مدلهای ریاضی با شرایط محدودیت فعال و غیر فعال مطرح شود.