سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رحمانی فیروزجائی – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
یحیی رحمانی فیروزجائی – کارشناسارشد خاکو پی

چکیده:

جریان آب در خاک از موضوعاتی است که پیوسته مورد توجه محققین و مهندسین ژئوتکنیک بوده است. اغلب بر این نوع مسائل، معادله چند ،MLPG دیفرانسیل پواسون حاکم بوده که در حالت کلی فاقد حل تحلیلی میباشد. در این تحقیق با استفاده از روش عددی بدون شبکه مسئله آب در خاک مورد تحلیل قرار گرفته است. برای ارزیابی دقت روش، با حل یکمعادله پواسون که دارای جواب تحلیلی میباشد، جواب حاصل از روش عددی با جوابهای تحلیلی مقایسه شده و همچنین مقدار کمی خطا محاسبه شده است. نتایج حاصله حاکی از دقت بالای روش میباشد.