سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علی جمالیان – دانشکده ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود
حسین امینی خواه – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان

چکیده:

در این مقاله از یک روش تلفیقی کمی و کیفی برای مکانیابی فرودگاه استفاده شده است. در این روش یک مدل تحلیل پوششی داد هها برای هر زوج از شهرها، بدون در نظر گرفتن سایر شهرها، حل م یگردد. سپس با استفاده از نتایج بدست آمده ازمدلهای تحلیل پوششی داده ها، ماتریس مقایسات زوجی تشکیل و با بهر هگیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی یک سطحی، وزن نهایی شهرها محاسبه شده و با حل مسئله ۱ -مرکز، مکان فرودگاه تعیین م یشود.