سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

امیر صدرزاده –

چکیده:

این مقاله دو الگوریتم ژنتیک را برای حل مساله پیشنهاد می کند درالگوریتم ژنتیک اول از کروموزوم های به شکل بردار استفاده شده است و همچنین جمعیت ابتدایی با روش غیرتصادفی تولید می شود و عملگرهای جابجایی و جهش نیز تحت این روش عمل می کنند الگوریتم ژنتیک دوم کروموزوم ها را به شکل ماتریس کدگذاری می کند و همچنین درتولید جمعیت ابتدایی و درعاعمال عملگر جاباجیی ا ز روش غیرتصادفی استفاده می کند درادامه یک مثال عددی به همراه جواب بهینه آن درنرم افزار LINGO نسخه ۸ مطرح شد و این دو الگوریتم ژنتیک پیشنهادی با الگوریتم ژنتیک مربوط به تحقیق پیشین مقایسه گردید نتایج کارایی دو الگوریتم ژنتیک پیشنهادی را دررسیدن به جواب بهینه درزمان کمتر با اندازه جمعیت و اندازه تولید کوچکتر درمقایسه با نرم افزار مذکور و الگوریتم ژنتیک مربوط به تحقیق پیشین نشان دادند.