سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد نوابی – استادیار دانشگاه شهید بهشتی
محمد صنعتی – دانشگاه شهید بهشتی – دانشکده مهندسی فناوریهای نوین – مهندسی فضایی

چکیده:

مسئله انتقال بهینه مداری ضربهای بین مدارهای بیضوی غیرهممحور نیازمندحل عددی معادلات غیرخطی مستخرج از بهینهسازی میباشد. حل عددی این معادلات به مقادیر حدس اولیه بسیار حساس بوده و روند همگرایی بسیار کند است و همچنین حل این معادلات تنها به پاسخهای مینیمم محلی منتهی میگردند و نمیتوان با اطمینان در خصوص پاسخ کلی مسئله اظهار نظر نمود. در این مقاله، از معادلات غیرخطی و پیچیدهای که از بهینهسازی بدست آمدهاند، معادلات صریحی استخراج گردیدهاند که با استفاده از آنها میتوان به بررسی جوابهای ممکن پرداخت و از این طریق، جواب کلی مسئله را ارائه نمود. این الگوریتم برای دو مثال عددی استفاده شده و نتایج شامل جوابهای محلی و کلی میباشد که نشاندهنده توانمند بودن روش پیشنهادی میباشد. در مثال اول توانمند بودن روش برای دستیابی به جواب های ممکن محلی و در مثال دوم دقت جواب روش پیشنهادی در مقایسه با روش تقریبی رایجی نشان داده شده است