سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدیاسر قربانی – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزو
رضا توکلی مقدم – استاد- گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران، ایران
محمد سعیدی مهرآباد – دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزو

چکیده:

در این مقاله، به مسأله زمانبندی پروژه چند هدفه فازی با محدودیت منابع پرداخته می شود. چنانچه به منظور نزدیکی هر چه بیشتر مدل به شرایط واقعی زمان انجام هر فعالیت به صورت فازی در نظر گرفته شده است. اهدافی که در این مدل در نظر گرفته شده اند عبارتند از حداقل کردن زمان و هزینه کل پروژه. با توجه به چند هدفه بودن و پیچیدگی محاسباتی مدل بدست آمده، از الگوریتم تکاملی چند هدفه معروف بنام الگوریتم ژنتیک مرتب شده نامغلوب(NSGA-II برای حل مدل ارایه شده است. برای ارزیابی روش پیشنهادی، مسایل متعددی انتخاب شده و کارایی این روش بر پایه شاخص های طراحی شده، با الگوریتم ژنتیک رتبه بندی شده نامغلوب NRGA) مورد مقایسه قرار گرفته می شود و در نهایت برای بررسی نتایج جوابهای این دو الگوریتم از روش های تصمیم گیری چند معیاره و روش های آماری استفاده می گردد تا الگوریتم کاراتر انتخاب گردد.