سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رسول حاجی ابوالقاسمی – کارشناس ارشد عمران آب
علی طالبی – استادیار دانشگاه یزد
محمدرضا هادیان – استادیار دانشگاه یزد

چکیده:

دراین پژوهش فرایند برداشت /گذاشت رسوب دردامنه ها به کمک یک مدل پایه فیزیکی مدلسازی شده است دراین مدل رابطه ای میان شکل واقعی دامنه ها با فرایند فرسایش سطحی دردامنه های مرکب غیریکنواخت برقرارگشته است این مدل ترکیبی از یک مدل ژئومتری سه بعدی از دامنه های مرکب و مدل هیدرولوژی و فرسایش درحالت غیرماندگار می باشد مدل هیدرولوژیکی ارایه شده مدل ساده ای از پاسخ هیدرولوژیکی دامنه و رابطه دبی ارتفاع رواناب برپایه فرضیه موج جنبشی که اثر توپوگرافی دامنه را از طریق شکل پلان و انحنای پروفیل طولی دربرمیگیرد می باشد مدل فرسایش معادله پیوستگی جرم رسوب درحالت غیرماندگار است دراین مدل فرایند فرسایش در۹ دامنه مختلف دربرگیرنده هندسه کل دامنه ها و برای شیب ها طول دامنه ها و شدت بارشهای مختلف مدلسازی گردید همچنین دراین مدل امکان پیش بینی طول منطقه رسوب گذاری و یا رسوب برداری دردامنه وجود دارد.