سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی جوهری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شیراز
سیدمرتضی حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز
فاطمه دشتی – دانشجوی کارشناسی ارشدژئوتکنیک دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:

طیف پاسخ جابجایی اصطلاحا به پاسخ سیستم الاستیک یک درجه ازادی برای حداکثر جابجایی لرزه ای باتوجه به ویژگیهای ارتعاشی سیستم دوره تناوب، فرکانس ونسبت میرایی اتلاق میشود دراین تحقیق باعدم قطعیت پارامترهای خاک مرتبط با طیف پاسخ جابجایی درروش نیومارک درتحلیل معادله حرکت سیستم یک درجه ازادی مورد بررسی قرارگرفته است همچنین با استفاده ازانالیز احتمالاتی محتمل ترین طیف پاسخ جابجایی برای یک زلزله خاص تعیین گردیده است دراین تحقیق ازشتاب نگاشت مربوط به زلزله کوبه استفاده گردیده است عمده ترین عدم قطعیت ناشی از خصوصیات متغیر طبیعی زمین و نحوه ان جام آزمای شمی باشد دراین مقاله عدم قطعیت برای میرایی و وزن مخصوص خاک درنظر گرفته شده است حل عدد یمعادله حرکت بااستفاده ازروش نیومارک درنرم افزار MATLABکدنویسی گردیده و به منظور صحت سنجی برای یک حالت خاص جرم و میرایی مشخص طیف جابجایی بدست آمده بانرم افزار Seismosignal مقایسه شده است مقایسه نشان میدهد که دونمودار بطور قابل توجهی برهم منطبق می باشند درانتها بااستفاده ازروش تخمین نقطه محتمل ترین طیف جابجایی استخراج میشود همچنین بررسی نتایج نشان میدهد که طیف جابجایی حساسیت کمترین نسبت به تغییرات وزن مخصوص خاک دارد بطوریکه باتغییر اندک درمیرایی تغییرات قابل توجه درطیف پاسخ جابجایی رخ میدهد