سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد علی معظم – گروه کنترل و کیفیت مهندسی برنامه ریزی و نظارت بر نگهداری و تعمیرات (مه
اعظم قاسمی – استادیار گروه مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
مهران مرادی – استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی اصفهان
حسین مناجاتی زاده – استادیار دانشکده مواد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

چکیده:

تنش های پسماند در ریل ها دارای اهمیت بالایی هستند. تحقیقات زیادی به صورت تجربی و حل عددی جهت استخراج تنش های پسماند صورت گرفت. اغلی روش های تجربی حکی از توزیع تنش های پسماند به صورت C شکل در مقطع ریل است ولی روش های عددی به روشنی نمایش دهنده شکل خاصی از توزیع نمی باشند. د راین مقاله سعی شده است تا با استفاده از نتایج کوشش های قبلی شبیه سازی مناسب تری صمورت گیرد و توزیع تنش های پسماند د رحالت صافکاری افقی و عمودی با یکدیگر مقایسه شوند، همچنین مشاهده شد که تنش های پسماند پس از صافکاری افقی به صورت S شکل به سمت C شکل تمایل پیدا می کند.