سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مسعود استادنیا – دانشجوی کارشناسی بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز
امید ابوعلی – استادیار بخش مهندسی مکانیک دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق سرخرگ خون رسان جداره خارجی قلب مورد مطالعه قرار گرفته است. مدل هندسی متناسب که دارای انشعاب سرخرگی و همچنی ن یک شاخه غیر مسط ح می باشد به صورت سه بعدی شبیه سازی شدهاست و با حل عد دی معادلات ناویر _استوکس همرا ه ب ا مدلهای غیر نیوتنی و نیوتنی ، جریان خون در ای نانشعاب مورد برر سی قرار گرفته است . نتایج به صورت کانتورهای سرعت در مقاطع مختلف و نیز تنش برشیروی دیواره نشان داده شده است . نتایج به دست آمده نشان دهنده این است که در شاخه غیر مسطحنسبت به شاخه مسطح مقادیر تن ش برشی روی دیواره نوسان بیشتری دارد . همچنین در سرعتها ی پاییناختلاف مقادیر بین مدلهای غیر نیوتنی و نیوتنی بیشتر می باشد و اهمی ت استفاده از یک مدل غیر نیوتنیمناسب را بیان می کند .