سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریدالدین بهزاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمدرضا حیرانی نوبری – استاد دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کیفیت و چگونگی حرکت سیال نیوتنی برروی یک سطح در حال کشش با دمای ثابت بررسی شدهاست. سپس مساله مزکور برای سیال غیر نیوتنیبرروی سطح در حال کشش بروش حل تشابهی مورد مطالعه قرار گرفته است.نمودارهای نظیر سرعت و تغییر دمای سیال در حالتهای بدون تزریق سیال و در حالت تزریق سیال از سطح به درون سیال ارائه شدهاست. اثر کمیتهای مختلف مؤثر در تغییر نمودارهای ارائه شده بررسی شدهاست. همچنین ثابت شده است که برای معادله انرژی در سیال غیر نیوتنی حل تشابهی که متغیر طول وجود نداشته باشد، موجود نمیباشد.