سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدعلی قریشیان امیری – دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
حسن قاسم زاده – استادیار، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
سیدامیرالدین صدرنژاد – استاد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران
غلامحسین منتظری – دکتر شرکت نفت مناطق مرکزی ایران، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله گسسته سازی معادلات حاکم بر جریان همزمان دو فاز سیال تراکم ناپذیر شامل آ ب و نفت درمحیط متخلخل تشریح میگردد. گسسته سازی معادلات در پهنه مکان با استفاده از روش حجم کنترل- اجزامحدود و در پهنه زمان به روش اختلاف محدود ضمنی انجام شده است. در گسسته سازی معادلات در پهنه مکان از دو نوع شبکه اجزا محدود و احجام کنترل بر روی هم استفاده شده است. معادلات حاکم اگرچه درشبکه احجام کنترل حل میشوند اما درسطح شبکه اجزا محدود بیان میگردند. بدینترتیب این مدل ضمن اینکه اصل بقاء جرم را بطور موضعی و کلی رعایت میکند، میتواند به حل محیط های دارای هندسه نامنظمنیز پرداخته و ضمنا قابلیت حل محیط های ناهمگن و ناپیوسته را نیز دارا میباشد. دقت و پایداری روش حل ارائه شده با مقایسه نتایج مدل و نتایج موجود آزمایشگاهی مورد ارزیابی قرار گرفته است. ضمنا مثالهائی نیز جهت بررسی قابلیت های مدل ارائه شدهاست