سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی جلال زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه
محمد سفید – استادیار دانشکده مکانیک، دانشگاه یزد

چکیده:

در این مطالعه جریان طبیعی برای سیالی لزج، تراکمناپذیر وغیرنیوتنی مدل پاورلا در حالت دائم و آرام در محفظهی مربعی شیبدار به روش عددی شبیه سازی شده است. دیوارهی بالا و پایین محفظه عایق و دیوارههای قائم دمای ثابتی دارند. برای تقریب چگالی از تقریب بوزینسک استفاده نمودهایم. مدل پاورلا بیشترین کاربرد را در توصیف سیالات غیرنیوتنی لزج خالص دارد. این مدل به طور گسترده کاربرد داشته و طیف گستردهتری از سیالات را در بر می- گیرد و شامل سیالات نیوتنی هم میشود و نیز صدق بیشتری بر رفتار سیال در نرخ برش بالا خواهد داشت. بر این اساس در اینتحقیق، بررسی مسائل محدود به سیالات لزج خالص مستقل از زمان بدون تنش تسلیم اولیه منطبق بر مدل پاورلا انجام شده است. از روش عددی حجم محدود برای تبدیل معادلات دیفرانسیل جزئی بهروابط جبری که مقدار متغیرهای وابسته را به گرههای شبکه محاسباتی ارتباط میدهند، استفاده شده است