سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جعفر باقری نژاد – دکتری مهندسی صنایع
مریم میرزایی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع صنایع

چکیده:

دراین مقاله دیاگرامهای حالت و معادلات تعادلی حالت پایدار برای مدل شبکه صف بازبا صفهای تک سرویس دهنده ارایه شده است دراین مقاله برنامه ریزی معماری جریان داده ها sdf به کمک یک شبکه صف باز با صفهای تک سرویس دهنده ای با بازرخورد مدلسازی شده و روابط مربوط به شبکه صف آن بیان شدها ست درنهایت برای توسعه و حل این نوع شبکه صف از رسم دیاگرام حالت و نوشتن معادلات تعادلی حالت پایدار استفاده شدها ست دیاگرام حالت برای شبکه صف ۲و۳ برای تک سرویس دهنده ی I رسم شده و معادلات تعادلی مربوطه با توجه به دیاگرام بیان شدها ند به کمک تحلیل فرایند تصادفی درگیر درانتقال حالت ها دریک زمان مداوم زنجیره ی مارکفی شبکه صف باز حل می شود که درواقع بیانگر همان دیاگرام حالت سیستم صف است.