سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد مومنی – دانشآموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی ومهندسی
حشمت اله حقیقت – استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی ومهندسی، دانشگاه رازی کر

چکیده:

این مقاله به تحلیل کرانه فوقانی و شبیه سازی المان محدود فرآیند اکستروژن معکوس میله دو فلزی با پانچ مخروطی می پردازد. در این تحلیل یک میدان سرعت کروی ارایه شده و با محاسبه توانهای اصطکاکی، برشی و داخلی، نیروی اکستروژن محاسبه شده است. فرآیند با روش المان محدود با استفاده از نرم افزار آباکوس شبیه سازی شده و نیروی اکستروژن به دست آمده از تحلیل با نتایج المان محدود مقایسه شده است. این مقایسه نشان داد که بین نتایج تحلیل و شبیه سازی انطباق مناسبی وجود دارد. تحلیل و شبیه سازی برای میله دو فلزی در دو حالتAl/Cuهسته آلومینیوم وپوسته مس) وCu/Alهسته مس و پوسته آلومینیوم) انجام شد.نشان داده شد که در حالتی که آلومینیوم به عنوان پوسته باشد نیروی اکستروژن کمتر از حالتی است که مس به عنوان پوسته باشد. همچنین نتایج شبیه سازی در کاهشسطح های مختلف نشان دادند که در هر دوحالت میله مرکب، همواره آلومینیوم زودتر از مس از قالب خارج می شود. اثر پارامترهای ثابت اصطکاک، درصد کاهش سطح مقطع و نیم زاویه پانچ روی نیروی اکستروژن بررسی شده و زاویه بهینه پانج تعیین شده است.