سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن احمدی کرویق – استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران
ارمغان عابدعلم دوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی آب، دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهرا

چکیده:

از بلوکهای مجزای بتون مسلح با پوشش یکپارچه بتون مسلح در خمها، میاندرها و محلهای حساس گورههای طرفین رودخانه یا حاشیه دریاچهها بعضاً استفاده میشود. طراحی این پوششها طبق چند ضابطه شناخته شده صورت میگیرد. در مناطق سردسیر، در بعضی مواقع امکان یخزدگی سطح آب وجود دارد. اگر این واقعه حتی یکبار در طول عمر مفید پوشش رخ دهد، اثرات تخریبی شدیدی روی پوشش خواهد گذاشت. کنترل مقاومت پوشش در برابر بارهای ناشی از یخبندان سطح آب بندرت صورت میگیرد و در مواقعی هم که اینکار انجام میشود، از ضوابط تجربی استفاده میگردد. تاکنون حل تحلیلی مقاومت پوشش در برابر بارهای یخبندان صورت نپذیرفته است. البته کاربرد این مساله در رودخانههای مستعد به یخزدگی میباشد که در آنها گورههای با پوشش بتنی طراحی و اجرا شده است. با اینوجود در بعضی از مناطق سردسیری کشورمان نیز امکان کاربرد این روش وجود دارد. به منظور بررسی مقاومت پوشش امکان ساخت مدل فیزیکی و کنترل جوابهای بدست آمده، وجوددارد اما پرهزینه بوده و امکانات زیادی میطلبد. لذا در اینتحقیق با حل تحلیلی، بهبررسی عوامل موثر بر مقاومت پوششبتونی گورهها پرداختهشده است. معادلات استخراجشده، کارایی مناسبتر و دقیقتری در تعیین مقاومت پوششهای بتونی دارا میباشد.