سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا پاگلی – دانشگاه اراک آزمایشگاه تحقیقاتی صوت و ارتعاش
کوروش خورشیدی –
علی اصغر قدیمی – دانشگاه اراک
اسماعیل رضایی –

چکیده:

درمقاله حاضرآنالیز صوت منتشرشده درورق دایروی کوپل شده با لایه پیزوالکتریک ناشی ازارتعاش خارج صفحه ای با به کارگیری تئوری ورق کلاسیک CPT مورد مطالعه قرارگرفته است دراین مطالعه فرکانسهای طبیعی و شکل مودهای ورق با استفاده ازحل دقیق به دست آمدند توزیع فشارصوتی دردورمیدان بصورت تحلیلی بررسی و توان اکوستیکی حاصل ازودهای خارج ازصفحه ای ورق دایروی کوپل شده با لایه پیزوالکتریک با بکارگیری انتگرال ریلی محاسبه شده اند ازهرگونه اعمال بارفشاری توسط سیال برروی ورق و انتشارصوت ازلبه های ورق صرفنظر می شود درآخر اثرشرایط مرزی برروی فرکانس و توان اکوستیکی بررسی شده است جهت صحه گذاری نتایج این مطالعه مقایسه ای بین نتایج بدست آمده و نتایج ارایه شده درمراجع صورت می پذیرد.