سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مریم یاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
مهدی علیجانی اردشیر – دانشجوی دکتری سازه دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

سدهای بتنی مرتفع امروزه به صورت گسترده در کشورهای زیادی در حال بهره برداری می باشند. توسعه و تکامل روش های عددی و تکنولو ژی کامپیوتری، روش های تحلیل و طراحی سازه هایی با پیچیدگی های بیشتر را ممکن ساخته است. از طرف دیگر روش های حل دقیق، پاسخ های جامع تری را در اختیار محققین و طراحان قرار می دهند که در تجزیه و تحلیل نتایج رفتار سازه را قابل فهم تر می گرداند. یکی از مسائلی که در تحلیل سدهای بتنی وزنی در تحقیقات انجام شده قبلی به روش های دقیق مد نظر قرار نگرفته اثر توام ویسکوزیته و اندرکنش سد-مخزن می باشد. به منظور حل بسته مساله اندرکنش سد-مخزن با در نظر گرفتن اثر ویسکوزیته مخزن تحت بارهای دینامیکی، معادلات حاکم برمحیط مخزن وسازه حل گردیدند، سپس با تغییر پارامترهای مختلف موثر بر محیط سد-مخزن نظیر پریود تحریک، ویسکوزیته آب مخزن،پاسخ ها با حالتی که ویسکوزیته مخزن و انعطاف پذیری سد در نظر گرفته نشده اند مقایسه گردیدند.