سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین رضا نقره ابادی – استادیار گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
حمید محمدصدیقی – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز
مازیار چنگیزیان – دانشجوی دکتری مهندسی مکانیک، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

تحلیل ارتعاشی حرکت تیرهایی که در سازههای فولادی به کارمیروند، به دلیل گسترهی کاربرد این عناصر در مهندسی مکانیک و عمران از اهمیت ویژهای برخوردار است. جهت طراحی صحیح ومطمئن این سازهها، تحلیل غیرخطی حرکت و دانستن محدودهی فرکانسهای طبیعی آنها ضروری به نظر میرسد. معادلهی ارتعاشات عرضی تیر دوسر مفصل با درنظر گرفتن تغییرمکانهای بزرگ که تحت تحریک ثابت در انتهای آزاد آن قرار دارد، یک معادلهی دیفرانسیل غیر خطی است. در این مقاله پس از بدست آوردن معادلهی حرکت، پاسخ تحلیلی آن بوسیلهی روش تحلیلی هوموتوپیبدست آمده و همگرایی آن نیز مورد بررسی قرار گرفتهاست. برای نشان دادن صحت پاسخ، تطابق این نتایج با نتایج تحلیل عددی(رانج- کوتا) نشان داده شدهاست