سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فاطمه غلامی مهیاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه، دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور دانشکده آب و م
سعید علی محمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور دانشکده آب و محیط زیست

چکیده:

تخصیص بین حوضهای منابع آب و حل اختلاف بین تصمیمگیران و ذینفعان از مسائل مهم بهرهبرداری از منابع آب است. در طرحهای انتقال آب بین حوضهای، تصمیمگیران و ذینفعان متعدد با مطلوبیت های متفاوت و دراکثر موارد متضاد وجود دارند. در این مقاله اختلاف بین تصتمیم گیتران در دو حوضه بر سر تخصیص آب با بکارگیری تئوری بازیها، مدل شده. ابتدا با استفاده از تعادل نش در یک مدل بازی غیرهمکارانه، استراتژی هرتصمیمگیرنده مشخص و در ادامه با فرض همکاری بین طرفین راهحلهایی برای حفظ منافع دو تصمیم گیرنده ارائه شدهاست