سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی حیدری – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهرکرد
زهرا شیخی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
امین کشاورز – استادیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه خلیج فارس

چکیده:

هدف از این مقاله تعیین فشار جانبی لرزه ای محرک خاکریز پشت دیوار حائل طره ای در حالت شبه دینامیکی به کمک شبکه عصبی مصنوعی است. در این پژوهش از پارامترهای مکانیکی خاکریز و فشار جانبی محرک متناظر آن که با استفاده از روابط شبه دینامیکی در نرم افزارMatlab به دست آمده، به منظور ساخت زوج های آموزشی و آزمایشی استفاده شده است. شبکه عصبی انتشار برگشتی، ساخته شده و آموزش داده می شود. پس از آموزش شبکه، شبکه بهینه را به دست می آوریم. مقایسه نتایج به دست آمده با استفاده از روابط و نتایج حاصل از شبکه، بیانگر عملکرد قابل قبول شبکه و جایگزینی روابط با مقادیر حاصل از شبکه و صرفه جویی در زمان محاسبه می باشد. سوالات تحقیق:در این پژوهش، به دنبال بررسی حساسیت شبکه عصبی نسبت به پارامتر متغیر موثر خاکریز(وزن مخصوص خاک) پشت دیوار حائل طره ای و ارائه شبکه بهینه به منظور تهیه پاسخ مطلوب برای محاسبه فشار محرک لرزه ای می باشیم. روش تحقیق:مطالعات بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اینترنت و نرم افزارهای کامپیوتری صورت گرفته است.