سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رسول اسمعیلی – دانش آموخته دانشگاه زنجان و دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه شِراز
محمد ابراهیمی – دکتری زمین شناسی پترولوژی، عضو هیأت علمی دانشگاه زنجان
فاطمه آقا مرادی – دانشآموخته رشته زمین شناسی و کار شناس مدعو دانشگاه زنجان

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در استان زنجان و در برگه ١:١٠٠٠٠٠ ماهنشان واقع میباشد. تحلیلهای ساختاری و باز سازی پالئو استرس این منطقه ، تاریخچه جنبش شناختی ناح یه را در بازه زمانی ائوسن تا میوسن نشان می دهد. ای ن پژوهش به بر رسی نت ایج آنا لیز پالئو استرس برای ناح ی ه شمال شرق ماهنشان می پردازد. با استفاده از برداشت خطواره های گسلی که بیانگر فعا لی تهای گسلی است ، جهتگیری تنش د یرینه مورد بازسازی قرار گرفت. به منظور انجام برداشت های میدانی ۴ ایستگاه در نظر گرفته شد تا با استفاده از روش واژگون سازی، موقعیت فضایی تنسورهای تنش را بدست آوریم . بر اساس نت ایج بدست آمده برای ناحیه فوق راستای بیشترین استرس فشارشی σ۱ تقریب اً افقی و روند NW-SE و استرس حداقل σ۳ به صورت قائم میباشد. بنابراین در بازه زمانی ائوسن تا میوسن رژیم تکتونیکی حاکم بر منطقه بهصورت فشارشی بوده است.