سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

سپیده قلم باز – عضو هیات علمی، کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه پیام نور – دزفول، ایران
سودابه قلم باز – عضو هیات علمی، مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور – شهرضا، ایران
محمد قلمباز – مدرس دانشگاه، مکانیک – تبدیل انرژی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول –

چکیده:

بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی خلیج فارس و کش ورهای همجوار آن از پیچیدگی و دشواری خاصی برخورداراست. مطالعه این پیچیدگیها و بررسی حوادثی که بر این آبراه کم عمق در مرکز خاورمیانه گذشته است، بدون بررسی تاریخ خلیج فارس که در حقیقت به معنای چشم اندازی بر تاریخ تمدن های بینالنهرین ( سومر، آکد، آشور و بابل ) و سپس فلات ایران ( ایلام – ایرانباستان) است، میسر نخواهد بود. بررسی تاریخ خلیج فارس و تمدنهای همجوار آن به منظور دستیابی به اهداف سیاسی و اجتماعی و تحولات چشمگیر کنونی آن، برای بسیاری از محققان و علاقمندان به تاریخ و تمدن باستانی ایران، قابل تا مل و مطالعه است . در این مقاله سعی برآن بوده است تا با بررسی تاریخ خلیج فارس با تاکید بر تمدنهای بینالنهرین(سومر، آکد، آشور و بابل) و سپس فلات ایران (ایلام – ایران باستان) به مروری مختصر از رویدادهای مهم تاریخ بشری به ویژه شرق نزدیک که پیوندی ناگسستنی با حوادث نواحی پس کرانه ای خلیج فارس دار د، اشاره شود. نتایج این مقاله به تاثیر و تاثر دو تمدن بزرگ بینالنهرین (دریا ی علیا ) و خلیج فارس (دریای سفلی)، در زمینههای تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، معیشیتی و تجاری در یک منطقه ژئوپلیتیکی واحد خواهد انجامید.