مقاله حکایت اصلاحات در امپراتوری عثمانی، از ریشه تا لاله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در مسکویه از صفحه ۵ تا ۳۸ منتشر شده است.
نام: حکایت اصلاحات در امپراتوری عثمانی، از ریشه تا لاله
این مقاله دارای ۳۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله عثمانی
مقاله غرب
مقاله انحطاط
مقاله اصلاحات قدیم وجدید
مقاله مصطفی قوچی بیگ
مقاله حاجی خلیفه
مقاله دوران لاله
مقاله احمد سوم
مقاله ابراهیم متفرقه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: امیراردوش محمدحسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
این نوشتار بر آن است تا با نگاهی پهنانگر به نخستین نشانه های حکایت مطول اصلاحات در امپراتوری عثمانی، که توام متاخر فرایند توامان انحطاط و اصلاحات در این امپراتوری است، بپردازد. جریان اصلاحات در عثمانی در طبقه بندیی کلی، به دو نوع نه چندان جدا از یکدیگر، تقسیم می گردد: اصلاحات قدیم و اصلاحات جدید. وجه غالب اصلاحات قدیم، رویکرد به درون، و وجه غالب اصلاحات جدید، رویکرد به بیرون است. و بیرون در اینجا، چون بیشتر دیگر مباحثی از این دست، دنیای غرب است. رویکرد متفاوت از نگاه سنتی عثمانی به غرب، که هماره از موضع برتر و نگاهی تحقیرآمیز بود، یعنی رویکرد غرب گرایانه، از دوران لاله آغاز می گردد. می توان گفت شورش خونین و پیروزی که دوران لاله را فرجام می دهد، پیش از آنکه متوجه اصلاحات جدید باشد، بوالهوسی های فرنگی مآبانه این عصر را نشانه رفته بود.