سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمیثم عبدالهی – عضو هیات علمی گروه حقوق – دانشگاه علوم انتظامی امین (نویسنده مسئول)
حمیدرضا کارگر – عضو هیات علمی گروه حقوق – دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر که در اسناد حقوقبشر بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند .آثار مثبت تلاش وکوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمانها و نهادهای جانبی در راستای ترغیب وتشویق دولتها در الحاق به اسناد بین المللی حقوق بشر و جهانی و الزامی کردن حقوق و آزادیهای افراد بر هیچکس پوشیده نیست. اکثر دولتها نیز با انگیزه کسب اعتبار و حیثیت بین المللی ناگزیر از مراعات این حقوق وآزادی ها درمواردی که منفعت و ملاحظات سیاسی آنها ایجاب می کرد، شدند. این موضوع باعث شد، در آستانههزاره سوم میلادی، شاهد تلاشهای گسترده حکومت های مختلف در جهت تدوین قوانین منطبق با موازین حقوقبشر و نهادینه کردن فرهنگ احترام به حقوق بشر باشیم.بدین منظور قانون گذاران کشورهای مختلف در وضع و تدوین قوانین، به ویژه قانون آئین دادرسیکیفری که نسبت به سایر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر نقش مرکزیت دارد، اهمیت وافری قائل شدند و ازاواخرقرن بیستم به بعد، تأکید بر حمایت از حقوق متهم، جنبه بین المللی و جهانی بخود گرفت و کشورهایدمکراتیک را بر آن داشت که تمهیدات و تضمینات گوناگونی در ارتباط با حقوق وآزادی های متهم اتخاذ نمایند.