سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

حمیدرضا کارگر – عضو هیات علمی گروه حقوق – دانشگاه لرستان

چکیده:

یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . اینمفاهیم و معیارها که در اسناد حقوق بشر بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفتهاند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند . بارزترین جنبهچنین تأثیری حق حضور وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی و دفاع متهم از اتهام انتسابی است.در قوانین بسیاری از کشورها حق حضور وکیل به همراه متهم در مرحلهتحقیقات مقدماتی و اعلاماین حق به متهم ، پذیرفته شده و قاضی تحقیق مکلف است قبل از شروع به تحقیق و بازجویی ، متهم را ازحق داشتن وکیل مطلع نموده و آن را در صورت جلسه قید نماید و در صورتی حق رسیدگی دارد که متهمصریحاً استفاده از این حق را از خود سلب نماید .حق حضور وکیل در اسناد متعدد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر ، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ، اعلامیه اعلامیه اسلامی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ،منشورآفریقایی حقوق بشر وملت ها، و مجموعه اصول اساسی نقش وکلا بطور صریح یا ضمنی مورد اشاره وتاکید قرار گرفته است ، که این امر خود نشان دهنده اهمیتن موضوع برای جامعه بین المللی است.