سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مرضیه روستایی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد ، گروه حقوق خصوصی ، میبد ، ایران.

چکیده:

مهریه یکی از مهمترین آثار مالی عقد ازدواج است که در قرآن وث روایات حدی برای آن در نظر گرفته نشده است. به تبعآن در قانون مدنی هم تعیین آن منوط به توافق طرفین شده است. مطابق دستور العمل ش ۵۳۹۵۸ ۱/۳۴-۸۵/۱۱/۷ سازمانثبت اسناد واملاک سردفتران ازدواج مکلفند مفاد دو شرط ضمن عقد مهریه عندالمطالبه یا مهریه عند الاستطاعه را برایزوجین تفهیم نموده تا یکی از آنها انتخاب شود. که در اینجا در خصوص حق حبس که به صراحت ماده ۱۰۸۵ ق.ممهریه باید حال باشد تا زن بتواند از حق حبس خود استفاده کند. این در حالی است که در مهریه عندالستطاعه مهریهموجل به مدت نامعلوم و نا مشخصاست که از اساس حق حبسی وجود ندارد زیرا این شرط باعث بطلان مهرالمسمیاست ومهریه ای وجود ندارد تا حق حبسی برای ایجاد شود.