سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین همایش ملی وکالت، اخلاق، فقه و حقوق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فاطمه زیبامنش – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا جرم شناسی واحد میبد

چکیده:

حق متهمان مبنی برداشتن وکیل در فرایند کیفری یکی از جلوه های بنیادین حقوق شهروندی(متهم)به شمار می رودویکی ازشرایط ایجاد دادرسی عادلانه برخورداری متهم از حق داشتن وکیل است بهره مندی متهمان از داشتن وکیل گزینشی ورایگاندر همه مرحله های فرایند کیفری ازجمله سبب کاهش جنبه تفتیشی فرایندکیفری وسپری شدن دقیق ودرست تر این مرحلهها می شود شماری از اسناد فراملی چه به صورت الزام اور وچه به صورت ارشادی ومقررات ملی حق متهمان در بهره مندیاز وکیل در فرایند کیفری را به رسمیت شناخته اند باوجود این حق یادشده در دو گستره فراملی وملی باچالش های متعددیروبه روست در ادامه به بنیان های حق یادشده در مقررات می پردازیم.نتایج این پژوهش نشان می دهد حق داشتن وکیل درفرایندکیفری درگستره ملی وفراملی به منزله یکی از مهمترین جلوه های حقوق شهروندی وتضمین های دادرسی عادلانه بهرسمیت شناخته شده است.