سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی شهرهای مرزی و امنیت، چالشها و رهیافتها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

وحیدالدین جهانیان – کارشناس ارشد مدیریت
محمد حقوقی – کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده:

انسان موجودی مدنی الطبع است ؛ یعنی دارای سرشت و طبیعت اجتماعی است و دوام و قوام این زندگی اجتماعی، نظم وامنیت اجتماعی است . بر همین اساس افراد جامعه با شناخت عقلی مقداری از آزادی های خود را جهت تأمین نظم و امنیتاجتماعی در راستای قوانین و مقررات به حکومت واگذار می کنند .چرخه ی زندگی انسان در طول تاریخ همواره با نظم به عنوان ساده ترین قوانین همراه بوده و قانون گذار در راستای تکامل انسان به وضع قوانین موضوعه پرداخته است که در این مقاله با توجه به موضوعیت آن به تشریح حقوق شهروندی پرداخته شده است .حقوق شهروندی عبارتی است مرکب از حقوق و شهروندی . منظور از حقوق در این عبارت مجموعه قوانین و مقرراتی است که حقوق و امتیازات فطری انسانها را در تعامل با اشخاص حقیقی و حقوقی عینیت می بخشد و وضع شهروندی نیز نوعی قرارداد اجتماعی است که هدف اصلی آن ارتقای رفاه و امنیت در سطح جامعه به شمار می رود. این قرار داد به این امر می پردازد که افراد در جامعه دارای حقوق و تکالیفی هستند که بطور منطقی رابطه تنگاتنگی دارند و بدین معنی که حقوق متضمن مسئولیت است و به تنهایی معنی ندارد . لذا با توجه به این که نظم و امنیت اجتماعی برای کلیه نظام های سیاسی و شهروندان صرف نظر از نوع ایدئولوژی و تنوع قومی و قبیله ای مهمترین و با اولویت ترین مسئله به شمار می آید، هدف این مقاله تبیین و بررسی حقوق شهروندی و نقش آن در نظم و امنیت شهرهای مرزی بوده که دراین راستا با توجه به اهمیت نقش شهروندان در برقراری نظم و امنیت اجتماعی ، تأثیر تعاملات شهروندان با دولت و بالطبع مشارکت شهروندان جهت برقرای نظم و امنیت اجتماعی که ناشی از آگاهیشهروندان از قوانین و حقوق شهروندی و اهمیت موضوع نظم و امنیت می باشد ، مورد توجه قرارگرفته است . این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی با بهره گیری از نظریات و قوانین نگارش که نتایج حاصله حاکی از آن است که توجه دولت به حقوق شهروندی و رعایت آن باعث رضایت مندی شهروندان و از طرفی جلب مشارکت آنان جهت برقراری نظم و امنیت اجتماعی در بیشتر مناطق مرزی می گردد بدین گونه که آنچه امنیت اجتماعی را تضمین می کند پایندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلاً عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم ( حقوق شهروندی ) و درنتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب ، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که شهروندان آن علاوه بر وجود امنیت ،احساس امنیت داشته باشند و بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد . رسیدگی به حقوق شهروندی مرزنشینان در برقراری رفتار متقابل بین دولت و شهروندان و ایجاد تعهد و تکلیف نسبت به دولت بسیار تأثیر گذار بوده و باعث ایجاد نظم و امنیت در شهرهای مرزی می گردد و آنچه مسلم است استقرار نظم و تأمین امنیت عمومی و بالا بردن ضریب احساس امنیت در شهروندان با مشارکت شهروندان و با برنامه ریزی و اقدامات اندیشمندانه مبتنی بر قانون و تضمین حقوق شهروندی امکان پذیر خواهد بود .