سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بحرانهای زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فائزه رزم پا – دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی_واحد علوم و تحقیقات خوز

چکیده:

موقعیت جغرافیایی، وجود صنایع و ترافیک سنگین در سالهای اخیر باعث شده که آلودگی هوای تهران به یک مشکل مهم تبدیل شود شهرداری تهران و سازمان محیط زیست اقدامات مختلفی را برای کاهش آلودگیها و اقدامات ارتباطاتی اطلاعرسانی انجام دادهاند که این بخشی از راهبرد آن هاست . برای طراحی و نظارت بهتر و برآوردن نیازهای ارتباطاتی انجام شد. این پرسشها شامل تجارت، نظریات، آگاهیها و تمایلات شهروندان بود همچنین میزان بهرهگیری و اعتماد به منابع مختلف اطلاعاتی و رسانههای گروهی نیز بررسی شد تا بهترین ترکیب ارتباطاتی برای فعالیتهای آتی اطلاعرسانی انتخاب شود . در این رابطه عدم اطلاع و آگاهی شهروندان نسبت به حقوق زیست محیطی به کارشناسان را بر آن داشت تا تحقیقی در این زمینه انجام بدهند