مقاله حفظ چندشکلی نشانگرهای ژن GJB2 در جمعیت ایرانی به واسطه انتخاب متعادل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۳۵ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: حفظ چندشکلی نشانگرهای ژن GJB2 در جمعیت ایرانی به واسطه انتخاب متعادل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون neutrality
مقاله انتخاب متعادل
مقاله جمعیت ایرانی
مقاله ژن GJB2

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی حلیمه
جناب آقای / سرکار خانم: فاضلی عطار زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: مجتبوی نائینی مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ولیان بروجنی صادق

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ژن GJB2 کانکسین ۲۶ را که یک پروتئین رابط بین سلولی مهم در پوست است، کد می کند. کانکسین ۲۶ یک پروتئین سرتاسری غشاء است که در مسیر بازسازی یون پتاسیم در گوش داخلی نقش دارد. در این مطالعه، آزمون های خنثی (neutrality) بر روی اطلاعات ژنوتیپی به دست آمده از سه نشانگر چندشکلی SNP1245، D13S141 و D13S175 واقع در ناحیه ژن GJB2 اجرا شد. مجموعه برنامه های کامپیوتری آنالیز ژنتیک جمعیت،PyPop  و Popgene 32، برای آنالیز اطلاعات به دست آمده از جمعیت ایرانی استفاده شد. ارزش Fnd سه نشانگر SNP1245،D13S141  و D13S175 در جمعیت ایرانی به ترتیب -۰٫۵۹۸۰، -۱٫۰۱۵۵ و -۰٫۶۴۵۷ ولی بدون ارزش معنی دار P تخمین زده شد که بیانگر تاثیر انتخاب متعادل بر روی نشانگرهای چندشکلی در ژن GJB2 است. در جمعیت مطالعه شده، ارزش F هر سه نشانگر چندشکلی در داخل ناحیه L95 و U95 ارزش F مورد انتظار واقع شده است که نشان دهنده عدم تاثیر ناکارآمدی (hitchhiking) ژنتیکی بر روی نشانگرهای ناحیه ژنی GJB2 است. نتایج به دست آمده از این مطالعه بیانگر آن است که چندشکلی این سه نشانگر در ژن GJB2 به واسطه ارزش سازگاری بالاتر هتروزیگوت ها در جمعیت ایرانی حفظ شده است.