سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مریم عسکری نسب – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی و عضو باشگاه پژوهشگرا
مسعود شفافی زنوزیان – استادیار گروه علوم و صنایع غذایی
نفیسه عسکری نسب – دانش آموخته کارشناسی مهندسی علوم و صنایع غذایی

چکیده:

فناوری انکپسولاسیون، تکنیکی است که توسط آن یک ماده خاص یا مخلوطی از مواد را به صورت ترکیبی یا تثبیت شده درون مواد یا سیستمی دیگر پوشینه سازی می کنند. روش کاربردی تولید سیستمهای انکپسولاسیون، استفاده از کواسروات های کمپلکس شکل گرفته توسط پروتئینها و پلی ساکاریدها می باشد. جهت بررسی راندمان انکپسولاسیون و میزان α-آمیلاز آزاد، کمپلکس α-آمیلاز/ κ-کاراگینان طبق روش ذکر شده توسط جیانگ و هوانگ کواسروه شد. نتایج بازده و راندمان انکپسولاسیون نسبتهای مختلف α-آمیلاز کواسروه شده نشان داد که با افزایش نسبت α-آمیلاز به κ-کاراگینان، راندمان انکپسولاسیون کاهش می یابد. با در نظر گرفتن تعادل میان بازده و راندمان، در نسبت۲:۱ κ-کاراگینان به α-آمیلاز، در محلول ۱/۰ مولار NaCl، بالاترین راندمان انکپسولاسیون α-آمیلاز به میزان ۳۰/۹۹% حاصل شد. سینیتیک آنزیمی توسط معادله ی میکائیلیس- منتن محاسبه گردید که ارزیابی نتایج به دست آمده بیانگر آن است که انکپسولاسیون آنزیمی از طریق کواسرواسیون کمپلکس به عنوان یک روش موثر برای حفاظت آنزیم در برابر تغییر ماهیت می باشد. همچنین یکی از مهمترین چالش ها در استفاده از کاتچین چای سبز، قابلیت دسترسی زیستی ضعیف این مواد فیتوشیمیایی از طریق دهان می باشد. کاتچین چای سبز از طریق کواسرواسیون کمپلکس در κ-کاراگینان/ ژلاتین-A با نسبت ۱به۱ انکپسوله شده و از طریق تعیین غلظت توسط ثبت منحنی کروماتوگرام در طول موج nm 425 توسط دستگاه HPLC، راندمان انکپسولاسیون کاتچین در کواسروات ها، ۵۰/۹۰% به دست آمد.