سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش ملی صدسال معماری و شهرسازی ایران معاصر

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

شهروز چمن فر – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری داخلی
سیدجواد سلیمی – دانشجوی کارشناسی فناوری اطلاعات

چکیده:

معماری هرمرزوبوم نمادی از اندیشه و هویت ملت آن سرزمین و بناهای هرکشور بخشی ازشناسنامه فرهنگی آن جامعه است با بررسی تاریخ چندهزارساله ایران دردوره های زمانی و بناها آنچه به عنوان ارکان معماری ایران از گذشته تا به امروز درحضور خود را حفظ کرده اند عواملی همچون سلسله مراتب تناسبات مقیاس وحدت عناصر استفاده از عناصر طبیعت و سازگاری با محیط می باشند دراین مقاله سعی می شود به وسیله مطالعات میدانی و بررسی های کتابخانه ای به صورت اجمالی اصل سلسله مراتب دربناهای مختلف دردوره های زمانی متفاوت اثرگذاری آن بردیگر ارکان معماری ایرانی پرداخته شود مطالعه و بررسی دراین تحقیق توصیفی موردی بیان گر این واقعیت است که اصل سلسله مراتب درمعماری ایرانی از گذشته تا به امروز درکلیه بناهای معماری و حتی شهرسازی ایران حضور داشته است که بهدنبال آن عوامل مقیاس تناسبات ارزش مکانی حریم محرمیت و درنهایت فضای بنای معماری ایرانی را آنچه به عنوان سنت درگذشته و مدرن درمعاصر نامیده می شود پوشش میدهد.